Registrering af sundhed og velfærd

 

- automatisk registrering af sundhed og velfærd hos malkekøer i løsdrift

 

 

 

Projektets formål

- at udvikle et nyt værktøj til overvågning og tidlig identifikation af køer med nedsat appetit, klov- og benlidelser samt køer i brunst med henblik på at forbedre sundhed og velfærd.

 

Baggrund for projektet

De stigende besætningsstørrelser gør, at kvægbrugeren skal overvåge stadigt flere dyr. Desuden har skiftet fra opbinding til løsdriftssystemer gjort overvågningen af hver enkelt ko mere vanskelig. Der er derfor stort behov for værktøjer, der kan hjælpe med overvågning og tidlig identifikation af eventuel sygdom. Symptomer på sygdom er ofte adfærdsændringer i form af nedsat aktivitet, nedsat foderoptagelse og øget liggetid, mens symptomer på brunst kan være øget aktivitet.

 

Projektbeskrivelse

I projektet er der udviklet et system baseret på Bluetooth teknologi til bestemmelse af position og og bevægelesadfærd. På baggrund af data fra dette system og fra anden dataopsamlingsudstyr, såsom malkerobotter og automatiske foderstationer kan fokus-køer identificeres. Der anvendes matematiske modeller inspireret fra tekniske/mekaniske signalbehandling og processtyring, og med disse modeller kan de indsamlede positionsdata m.v. bruges til alarmering om køer med afvigende adfærd.

 

Til brug i kommercielle produktionssystemer udvikles der software til informative præsentationer af alarmlister, illustrationer, figurer etc. med henblik på at skabe overblik for en beslutningstager i store kommercielle produktionssystemer.

 

Udbytte af projektet

Systemet forventes at kunne overflyttes til andre produktionssystemer såsom svineproduktion med forholdsvis få modifikationer af det udviklede system for kvægbrug. Der anvendes og udvikles metoder og teknologier indenfor informations- og kommunikationsteknologi.

 

Læs mere på projektets egen hjemmeside her

 

 

 

Projektleder

Søren Højsgaard, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Genetik og Bioteknologi, Århus Universitet

 

Deltagere

Danmarks Tekniske Universitet (DTU), BLIP Systems A/S, Dansk Kvæg og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet

 

Periode

2008-2010

 

Finansiering

Forbrugerstyrelsen, DTU, Dansk Kvæg, Århus Universitet, BLIP Systems A/S samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

Resultater / Relaterede artikler

 

·          Mere overvågning 2004

 

·          Køer bruger da Bluetooth 2005

 

·          Aktivitetsdata – tidlig brunst, 2006

 

·          Koens tidsbudget, 2007

·          Automatisk blodprøvetagning hos køer, 2009

·          Ædetid – et sygdomsbarometer, april 2009

·          Hvor er køerne – og hvad laver de? august 2010

·          Metode kan udpege halte køer på baggrund af on-line data, december 2010