Koens tidsbudget – effekt af næringsstofstrategier, ydelse, laktationsnummer og laktationsstadie

 

Januar 2007

 

Udvikling af ny teknologi til automatisk registrering af ligge/stå adfærd, aktivitet og drøvtygningstid er i dag så langt, at det forventes, at disse teknologier bliver markedsført i løbet af ganske få år med et prisniveau svarende til de kommercielle aktivitetsmålere, der udbydes i dag. Den nye teknologi kan bl.a. anvendes til at optimere staldindretning og management i forhold til produktion og velfærd. En forudsætning for, at den nye teknologi kan anvendes hensigtsmæssigt af såvel rådgiver som landmand er en mere detaljeret viden om sammenhængen mellem koens tidsbudget og faktorer som fodring, ydelse og andre karakteristika ved koen.

 

 

    

 

  

 

Forskelligt måleudstyr der tilsammen kan give et godt billede af koens adfærd, her vises aktivitetsmålere fra IceRobotics, BlueTooth og Alpro (DeLaval)

 

 

I et nyt projekt, der netop er startet i begyndelsen af januar, undersøges sammenhængen mellem koens tidsbudget (aktivitet, hvile og ædeadfærd) og ydelse hos racerne SDM, RDM og Jersey i relation til næringsstofstrategi. I det første år af projektet varieres næringsstof-strategien mht. foderets indhold og sammensætning af foderfedt. Dette vil senere blive beskrevet under et andet projekt. Desuden belyses sammenhængen mellem laktations-nummer, laktationstadie og koens tidsbudget med henblik på, at undersøge, om der er kritiske perioder i løbet af laktationen, hvor der er specielt behov for fokus på koens tidsbudget.

 

 

  Rundt omkring i kostalden på KFC hænger små grå bokse der skal opfange signaler af

  køernes aktiviteter via en sensor (IceRobotics) der sidder på koens bagben

 

 

På KFC anvender man udstyr til automatisk registrering af æde adfærd og foderoptagelse. Alle køer er udstyret med aktivitetsmålere, og besøgsfrekvensen i malkerobotten registreres automatisk. I dette forsøg er ca. 120 køer blevet udstyret med sensorer til måling af ligge/stå adfærd og en anden sensor til positionsbestemmelse af køerne. Endelig vil anvendeligheden af en ny sensor (Vocaltag) til automatisk registrering af drøvtygning blive undersøgt.

Ved hjælp af ovenstående tekniske udstyr og sensorer indsamles data vedrørende æde- og liggeadfærd, aktivitet, besøg i robotten, foderoptagelse og mælkeydelse fra ca. 120 køer pr. år på KFC. Køerne registreres over hele laktationer med henblik på en detaljeret analyse af sammenhænge mellem koens tidsbudget, besøgsfrekvens i robotten, foderoptagelse og mælkeydelse i relation til laktationsstadie, laktationsnummer og race. Det undersøges, om der ses ændringer i adfærden i forbindelse med gruppeskift og de hyppigst forekommende sygdomme. Desuden analyseres data for variationer på besætnings- og gruppeniveau i relation til årstidsvariationer og andre faktorer, som kan tænkes at påvirke hele gruppens adfærd.

 

  

 

  

 

Koens mange aktiviteter – stå, gå, drikke, æde, ligge, malkning m.m., som kan måles og bruges i forhold til finde brunst, sygdom og adfærd generelt

 

 

Yderligere oplysninger:

Projektleder seniorforsker Lene Munksgaard, DJF