Kvægbrugets Forsøgscenter


 

 

 

 

( OBS! Denne side bliver ikke længere opdateret. Gå til www.dkc-foulum.dk)

 

     
 

Ny Kvægforskning, juni 2016 er på gaden

27-06-16

I dette nummer kan du læse følgende nyheder:

- Danmark og Brasilien samarbejder om at forbedre frugtharheden hos køer

- Forlænget laktation kræver fokus på huldstyring

- Våd-ensilerede roer er velegnede til malkekøer

- Brug af antibiotika kan have utilsigtede effekter på det omgivende øko-system

- Ny metode til håndtering af kvæg giver større sikkerhed

- Kort nyt

Hent nyhedsbrevet...»

     
 

Ny Kvægforskning, maj 2016 er på gaden

17-05-16

I dette nummer kan du læse følgende nyheder:

- Bedre avlsværdivurdering for frugtbarhedsegenskaber hos malkekøer

- Forsøgsfaciliteter ved Danmarks Kvægforskningscenter - bestemt et forsøg værd!

- Nyt projekt: Er sygeboksen til gavn for den halte ko?

- Sammenhæng mellem harsk smag og frie fedtsyrer i mælk

- Resultater fra produktionsforsøg med krydsningskalve ved Danmarks Kvægforskningscenter

- Kort nyt

Hent nyhedsbrevet...»

     
 

Ny Kvægforskning, marts 2016 er på gaden

04-03-16

I dette nummer kan du læse følgende nyheder:

- Første runde med optimeringsværktøjet EVOP afprøvet i mælkekvægsbesætninger

- Kornbærme kan erstatte rapsskrå og roepiller i fuldfoder til slagtekalve

- Nyt fodringsforsøg: Hvad betyder majsensilagens NDF
fordøjelighed og foderrationens blandegrad for mælkeydelse og foderoptagelse?

- Nøjagtig måling af koens liggetid

- Forlænget laktation - en lovende strategi til bedre økonomi

- Kort nyt

Hent nyhedsbrevet...»

 

2015    
 

Ny Kvægforskning, november 2015

02-11-15

I dette nummer kan du læse følgende nyheder:

- Nyt staldkoncept giver køerne fødselshjælp

- Malkekøer søger isolation, når de skal kælve

- Kløvergræsblandingens betydning for foderoptagelse og mælkeydelse

- UVB-lys i stalden øger mælkens indhold af D-vitamin

- Bæredygtighed i dansk mælkeproduktion - hvorfor og hvordan?

- Kort nyt

Hent nyhedsbrevet...»

     
 

Ny Kvægforskning, september 2015

09-09-15

I dette nummer kan du læse følgende artikler:

- Køer fra ophold på dybstrøelse kælver hurtigere

- Malkerobotter og afgræsning

- Køling af mælk forringer ostningsevnen

- Halte køer foretrækker sygesti med blødt underlag og social kontakt

- Hvordan fordeler separat tildelte kraftfoder-piller sig i vommen?

- Kort nyt

Hent nyhedsbrevet »

     
 

Ny Kvægforskning, juni 2015

24-06-15

I dette nummer kan du læse følgende artikler:

- Nitrat i foderet til malkekøer mindsker metanudledningen

- Nitrat i foderet giver udledning af lattergas

- Bakterier i råmælk til kalve

- Miljøvenlige fodringsstrategier til kvier

- Propylenglykol til nykælvere reducerer risikoen for ketose

- Kort nyt

Hent nyhedsbrevet »

     
 

Ny Kvægforskning, april 2015

28-04-15

I dette nummer kan du læse følgende artikler:

- Halte køer opstaldet på sand har bedre liggekomfort

- Design af klævergræsmarker med urter til kvægfoder

- Miljøvenlige fodringsstrategier til højtydende malkekøer

- En uudforsket del af N-omsætningen i malkekøer er blevet afdækket
- Reduceret energiforbrug i kvægstalde
- kort nyt

Hent nyhedsbrevet »

     
 

Ny Kvægforskning, marts 2015

04-03-15

I dette nummer kan du læse følgende artikler:

- Mastitis påvirker koen mere end hidtil antaget

- Høj tilvækst og flotte slagtekroppe hos 12 mdr's krydsningskalve

- Mælkekvaliteten forringes ikke ved forlænget laktation

- Bestemmelse af koens energi- og sundhedstilstand

- Høj andel stivelse mindsker metanudledningen fra slagtekalve

- kort nyt

Hent nyhedsbrevet »

     
     
2014    
 

Ny Kvægforskning, december 2014

- Reproduktionsteknologier og genomisk selektion øger avlsfremgangen markant

- Mere mælk med ensilage af efterårsgræs end forårsgræs

- Højere indhold af umættet fedt i mælken med ensilage af efterårsgræs

- Avl efter specielle mælkekvalitetsegenskaber

- Hvor meget øges produktionen hos malkekøer, når energiindholdet i foderrationen øges?

- kort nyt

Hent nyhedsbrevet »

     
 

Ny Kvægforskning, oktober 2014

- Forlænget laktation - effekt af brunst på mælkeproduktion

- Status på projekt: "Opkoncentrering af mælk på gården"

- Grønt protein fra grøn biomasse - lovende resultater

- Dyrevelfærd hos kalve

- Fodereffektivitet i danske Holstein og Jersey besætninger

- kort nyt

Hent nyhedsbrevet »

     
 

Ny Kvægforskning nr. 3, 2014

- Køers lyst til at gå i robotten afh. af kraftfoderets smag

- Spisekvalitet af økologisk kød fra unge krydsningsdyr

- Råglycerol som alternativt energifoder

- Græsblanding påvirker mælkeydelsen

- Kalvens sundhed og vækst - betydning af leverandør og producent

- Kort nyt

Hent nyhedsbrevet »

     
 

 

Ny Kvægforskning nr. 2, 2014

- Skadelig mutation nedsætter frugtbarhed hos de røde racer

- Hvorfor dør der flere Jerseykalve end Holsteinkalve?

- Liggeadfærd hos godlkøer i forskellige staldsystemer

- Kan måling af drøvtygningstid bruges til foderstyring?

- Bypassprotein efter kælvning øger ydelsen hos ældre køer

- Kort nyt

Hent nyhedsbrevet »

     
 

Ny Kvægforskning nr. 1, 2014

- Hvad køer "mener" om græsblandinger?

- Alvorlige forandringer i klovene hos malkekøer

- Teknologier til at mindske ammoniak og drivhusgasudledningen fra gylle

- Betydningen af kvægbrugets udvikling på produktivitet og udledning af klimagasser

- Betydning af vitaminstatus hos køer og i råmælk for kalvedødelighed

Kort nyt

Hent nyhedsbrevet...»

2013    
 

Ny Kvægforskning nr. 6, 2013

- Tidlig slæt af græs øger foderoptagelse og mælkeydelse

- Virker mælk slankende?

- Effekt af antibiotika ved alvorlig coli-mastitis hos køer

- Rug til malkekøer

- Økologisk ungtyreproduktion og naturpleje

- Kort nyt

Hent nyhedsbrevet...»

     
 

Ny Kvægforskning nr. 5, 2013

- Metanproduktion fra køer og gylle

- Bælgplanter og urter giver sund mælk

- Foder- og staldlugt kan påvirke mælkens smag

- Undgå sen flytning før kælvning

- Majs og foderroer - en god kombination

- Kort nyt

Hent nyhedsbrevet...»

     
 

Ny Kvægforskning nr. 4, 2013

- Fytansyre i mælk

- Frugtbarhed og genetik

- Mælkens smag og sammensætning

- Kød er ikke bare kød

- Alternativ kalvestarter til småkalve

- Kort nyt

Hent nyhedsbrevet...»

     
 

Ny KvægForskning nr.3, 2013

-Protein til nykælvere - virker det?

- Fiberfordøjelse i vommen

- Optimal fodring af goldkøer

- Optimeret brug af genomisk selektion hos Dansk Jersey

-Høj andel græs gavner klima og biodiversitet

- Kort nyt

 

     
 

Ny KvægForskning nr.2, 2013

- Kalcium og magnesium i goldperioden

- Nye og vigtige proteiner fundet i koens råmælk

- Malkekøers præference for underlag i kælvningsboksen

- Tag hånd om køernes smerte

- Ny metode til måling af frie fedtsyrer i mælk

- Kort nyt

 

     
 

Ny Kvægforskning nr.1, 2013

- Kontrol af dyrevelfærd - nødvendigt men uretfærdigt

- Ny kilde til drivhusgasser fra køer opdaget

- Celletal i mælken stiger ved lange malkningsintervaller

- Mælkens kulhydrater - til gavn hos babyer

- Mindre fosfor til malkekøer - uden nedgang i mælkeydelsen

- Kort nyt

     
2012    
 

Ny Kvægforskning nr. 6, december 2012

- Rene klove har mindre digital dermatitis

- Ikke alle er lige, når det kommer til digital dermatitis

- Bærme værdifuldt som foder

- SOLID - et projekt om bæredygtig økologisk og "low-input" mælkeproduktion

- Alle dyr genotypes nu rutinemæssigt på KFC

Kort nyt

 

Ny Kvægforskning nr. 5, oktober 2012

- Forskelle i holdninger til smerte hos køer

- Holistisk afgræsningsmanagenement

- Grønt kalvekød er ikke mørkerødt

- Kvæggylle er også en kilde til metan

- Kan progesteron-målinger forudsige ægløsning?

- Kort nyt

 

Ny Kvægforskning nr. 4, august 2012

- Hømælk – et muligt alternativ i Danmark

- Majs bedst uden kamme i Sverige

- Børbetændelse påvirker reproduktionen markant

- Mere sol giver mere vitamin D3

- Positive erfaringer med forlænget laktation

- Kort nyt

 

Ny Kvægforskning nr. 3, juni 2012

- Mere kød og bedre fodereffektivitet med krydsningskalve

- Effekt af fedt på metanudskillelsen hos kvier

- Betydningen af proteinniveau og grovfoderkvalitet i mælkeproduktionen

- Social kontakt kommer kalvene til gode

- På vej mod hurtigere diagnostik af mastitis

- Kort nyt

 

Ny Kvægforskning nr. 2, april 2012

- Mindre kraftfoder i robotten uden negative konsekvenser

- Økologisk kalvekød - græsfodring påvirker kvaliteten

- Klimagasudledning i kæden fra foder- til mælkeproduktion

- 10 år med slagtekalveforsøg på KFC: majsprodukter

- Effekt af skåneopstaldning på foderoptagelse og mælkeydelse

- Kort nyt

 

Ny Kvægforskning nr. 1, februar 2012

- Foderværdi af ensileret kolbemajs i mælkeproduktionen

- God kokomfort i komposteringsstalde

- Kløvergræs og urter i den økologiske græsmark

- Valg af fodermidler kan reducere udledningen af klimagasser

- Tyrens DNA kan afsløre, om kødkvaliteten bliver god

- Kort Nyt

   

 

2011    
 

Ny Kvægforskning nr. 6, december 2011

- Kvælstofudnyttelse hos malkekøer

- Mælkedata overvåger vægttab hos malkekøer

- Hvornår leverbydler dannes - tættere på en afklaring!

- Faktorer der påvirker FFA niveauet i AMS

- Automatisk registrering af adfærd hos malkekøer

- Kort Nyt

 

Ny Kvægforskning nr. 5, oktober 2011

- Kraftfoder til slagtekalve giver mindre metanudskillelse end crimpet majs

- Automatisk registrering af græsningstid og græsoptag

- Nye metoder til håndtering af halte køer i en traavl hverdag

- Produktion af store ungtyre med stor andel grovfoder

- Hvad er sygdomsadfærd?

- Kort Nyt

 

Ny Kvægforskning nr. 4, august 2011
- Ny enkel metode til beregning af koens energibalance

- Er der tjek på automatisk udtagning af mælkeprøver fra malkerobotter?

- Fodring efter optimalt vom-miljø

- Kan celletalsmålinger bruges i beregning af avlsværdier?

- Ny metode på vej til diagnosticering af fedtlever

- Kort Nyt

 

 

Ny Kvægforskning nr. 3, juni 2011

- Afgræsning nedsætter malkekoens risiko for at dø

- Fodring med raps- og hørfrø

- god effekt af rapsfrø som fedttilskud til goldkøer

- Mere omega-3-fedtsyre i mælken ved fodring med hørfrø

- Stort tab af fosfor i urin ved kotose

- Kort nyt.

 

Ny Kvægforskning nr. 2, april 2011

- Bakterier blomstrer i børen

- Slagtekalve trives godt på kolbemajsensilage

- Hvornår er koen virkelig i brunst?

- Genomisk selektion giver større avlsfremgang

- Bløde gulve giver friske køer

- Kort nyt.

 

Ny Kvægforskning nr. 1, februar 2011

- Automatisk klovvask virker!

- Store forskelle i mælkens ostningsevne

- Aktiv planlægning for sundhed og velfærd

- Nykælverhold gavner førstekalvskøerne

- Sodahvede og glycerol til malkekøer

- Kort nyt.

 

     
2010    
 

Ny Kvægforskning nr. 6, december 2010

Ti år med slagtekalveforsøg på KFC del 1: Kraftfoder, hø og halm - Herd Navigator på vej ud i verden - Krydsningsfrodighed findes i alle produktionsmiljøer - Metode kan udpege halte køer på baggrund af on-line data - Indtag af mælk inden pubertet beskytter rotter mod brystkræft.

 

Ny Kvægforskning nr. 5, oktober 2010

Selvforsyning af øko-mineraler og -vitaminer - Bedre mælkekvalitet fra økologiske køer - Højtydende køer vil malkes ofte - Sygdom ændrer kalves adfærd - rødkløver kan øge selvforsyningen med protein. Kort nyt.

 

Ny Kvægforskning nr.4, august 2010

Metanmålinger viser gunstige resultater - Malkekøers tilpasning til ændringer i energiforsyningen - Elever tiltrækkes af spændende og sikre job - Nedkøling påvirker mælken - Hvor er køerne og hvad laver de?

 

Ny KvægForskning nr. 3, juni 2010

Stort potentiale for krydsning i praksis - Nykælvere mangler protein - Ensileringsmidler, køb ikke katten i sækken - Mindre fosfor til køerne uden negative konsekvenser - Holstein køer producerer vitamin D3 over hele kropsoverfladen

 

Ny KvægForskning nr. 2, april 2010

Halter køerne, så halter økonomien - Mørt oksekød, selv fra "gamle" malkekøer - Malkekøers tilpasningsevne ved foderændringer - Fodringsstrategier til kødkvægskalve - Renere sengebåse - Kort nyt

 

 

Ny KvægForskning nr. 1, februar 2010

Fødevarer fra kvægproduktionen er "jaget vildt" i klimadebatten - Skal kødkvægskalve fravænnes tidligt eller sent? - Dyrlæger håndterer smerte hos køer forskelligt - Nitratudvaskning fra majs - Ny markør kan afsløre køer med risiko for at få mastitis - Kort nyt

     


2009

 

Ny KvægForskning nr. 6, december 2009

Genomisk selektion: Hvor er vi i dag? - Malkerobotter i økologisk mælkeproduktion - Kviefodringens betydning for ydelsen som ko - Smagstest af forskellige mælketyper - Mælk og human sundhed - Kort nyt

 

Ny KvægForskning nr. 5, oktober 2009

Genomisk selektion ændrer avlsplanen - Brug af råmælksbank kræver god hygiejne - Alternative kraftfodertyper til slagtekalve - Koens økonomiske værdi - Klovsundhed kan forbedres gennem avl - Kort nyt

 

Ny KvægForskning nr. 4, august 2009

Fedt-supplement til malkekøer - Linolensyre og fruktan i græsmarksafgrøder - Afgræsning, bælgplanter og mælkekvalitet - Fodring med bypass stivelse - Marksvampes mykotoksiner i majs- Kort nyt

 

Ny KvægForskning nr. 3, juni 2009

Mineraler i græsmarken - Lucerneensilage som strukturfoder og erstatning for græsensilage - Fra BIOSENS til Herd Navigator - Trådløse sensorer overvåget ensilage - Kort Nyt

 

Ny KvægForskning nr. 2, april 2009

Bestemmelse af tørstofindhold i majsensilage - Ædetid - et sygdomsbarometer? - Yngste kalve mest udsatte for virusdiarré - Undersøgelse for mastitisbakterier - Kort nyt

 

Ny KvægForskning nr. 1, februar 2009

Ny Kvægforskning - i elektronisk form (leder); DNA-baseret avl; Automatisk blodprøvetagning; Raps- og hørfrø som fedtkilder; Højere ydelse med individuel fodring; Fedt i foder gav ikke mere mælk - - Kort nyt

 

 

 

Gå til nyhedsbreve udgivet før 2009... »

 


 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.sorensen@agrsci.dk