Stivelse til malkekøer

 

Marts 2008

 

Hvordan udnytter koen bedst muligt stivelsen i den tildelte foderration? Det skal et nyt forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter nu kigge nærmere på

 

 

Et nyt produktionsforsøg på KFC er i gang med at undersøge, hvordan køernes foderoptagelse og mælkeydelse påvirkes af to forskellige typer kulhydratkilder. Gevinsten ved en bedre udnyttelse af stivelsen vil være en øget fodereffektivitet og mælkeydelse, samtidig med at forgæringstabet og metanudskillelsen i vommen vil blive reduceret.

 

Foderrationen skal kunne tilpasses koens behov

En forudsætning for at kunne opnå den bedst mulige udnyttelse af stivelse i foderrationen til den højtydende malkeko er viden om, hvordan stivelse fra forskellige stivelseskilder bliver omsat i koen. Målet med dette projekt er at få kendskab til de biologiske sammenhænge, der har betydning for omsætning og fordøjelse af stivelse. Derudfra skal der udvikles redskaber til mælkeproducenten, som forbedrer mulighederne for at tilpasse foderrationen efter koens fysiologiske behov.

 

 

Intensive forsøg er gennemført

 

Den først del af undersøgelsen har bestået i intensive forsøg gennemført med både vom- og tarmfistulerede køer samt vom- og multikateteriserede højtydende køer. Disse undersøgelser har givet ny og værdifuld viden om de biologiske sammenhænge vedrørende udnyttelse af stivelse. Du kan læse mere om de tidligere undersøgelser her:

 

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål, august 2007 (pdf)

 

Glycerol – et interessant fodermiddel til kvæg, juli 2007

 

 

Forsøg med glycerol og sodabehandlet hvede

 

Forsøget på KFC er den sidste del af projektet vedrørende omsætning af stivelse hos højtydende malkekøer, som består af et produktionsforsøg, hvor køerne indsættes på to forsøgsbehandlinger lige efter kælvning:

 

·          I den ene behandling består kulhydratkilden af sodabehandlet hvede, der i de tidligere undersøgelser har vist sig at være den stivelseskilde, der tilfører den største mængde tyndtarmsfordøjeligt stivelse og dermed den største absorption af glukose.

 

·          Den anden ”kulhydrat”-kilde er glycerol, som produceres i store mængder ved produktion af biodisel fra rapsolie og dermed er et interessant foder i fremtidens kvægproduktion.

 

 Den ene af de to forsøgsfodermidler sodabehandlet hvede, som tidligere undersøgelser har vist giver den største absorption af glukose

 
Den anden af forsøgsfodermidlerne Glycerol (glycerin) - med konsistens næsten som melasse - blandes her i en fuldfoderblanding

 

 

 

Forsøget er planlagt til at omfatte ca. 100 køer, der straks efter kælvningen tildeles enten den glukogene ration med sodabehandlet hvede eller den ketogene ration, hvor kulhydratkilden er glycerol.

 

I forsøget registrerer vi følgende:

·          foderoptagelse

·          mælkeproduktion

·          mælkens sammensætning

·          en række blodparametre

 

 

Sammen med de allerede indhøstede erfaringer fra de intensive forsøg vil dette forsøg bibringe med ny viden der giver mælkeproducenten nye styringsværktøjer, der betyder bedre mulighed for at afstemme foderrationer efter koens fysiologiske behov, øge fodereffektiviteten og mælkeydelsen. Du kan læse mere om projektet her.

 

Flere oplysninger:

 

Torben Hvelplund

E-mail: Torben.Hvelplund@agrsci.dk