Stivelse til malkekøer

 

Udnyttelse af koens produktionspotentiale

 

 

 

Projektets baggrund

For at udnytte koens fulde kapacitet for omsætning af stivelse i praksis er det nødvendigt at opbygge viden om, hvordan stivelse fra forskellige stivelseskilder og efterfølgende behandling omsættes i koen. Dernæst er der brug for at udføre forsøg, der kan bruges til at klarlægge de parametre, som skal indbygges i et nyt fodervurderingssystem.

 

Projektets formål

Projektet har til formål at bibringe viden om de biologiske sammenhænge, der har betydning for optimal udnyttelse af stivelse i foderrationer til højtydende køer.

 

Udnyttelsen af denne viden vil give mælkeproducenten nye styringsværktøjer, der betyder bedre mulighed for at afstemme foderrationer efter koens fysiologiske behov, øge fodereffektiviteten og mælkeydelsen samtidigt med at forgæringstabet og metanudskillelsen i vommen reduceres.

 

Projektbeskrivelse

Undersøgelser af stivelsesomsætningen fra forskellige stivelseskilder er allerede gennemført hos højtydende køer. De har givet ny og værdifuld viden om de biologiske sammenhænge vedrørende udnyttelse af stivelse.

 

Den sidste del af projektet er startet på Kvægbrugets Forsøgscenter i 2008. Det består i et produktionsforsøg, hvor køerne indsættes på to forsøgsbehandlinger lige efter kælvning: 

 

·          I den ene behandling består kulhydratkilden af sodabehandlet hvede, der i de tidligere undersøgelser har vist sig at være den stivelseskilde, der tilfører den største mængde tyndtarmsfordøjeligt stivelse og dermed den største absorption af glukose. Denne næringsstofstrategi kaldes derfor glukogen.

 

·          Den anden ”kulhydrat”-kilde vil være glycerol, der produceres i store mængder ved produktion af biodisel fra rapsolie. Den er dermed et interessant foder i fremtidens kvægproduktion. Da glycerol i vommens omsættes på lignende vis som sukker, der giver anledning til færre glukogene og flere ketogene forgæringsprodukter, kaldes denne næringsstofstrategi for ketogen.

 

Forsøget er planlagt til at omfatte ca. 100 køer, der straks efter kælvningen tildeles enten rationen med sodabehandlet hvede eller rationen, hvor kulhydratkilden er glycerol. I forsøget registreres foderoptagelse, mælkeproduktion, mælkens sammensætning samt en række blodparametre.

 

Projektet er meget tæt integreret med projektet Næringsstofstrategi med fokus på mælkefedt og sunde køer

 

Udbytte af projektet

Sammen med de allerede indhøstede erfaringer fra de intensive forsøg vil dette forsøg bibringe ny viden, der giver mælkeproducenten nye styringsværktøjer, der betyder bedre mulighed for at afstemme foderrationer efter koens fysiologiske behov, for at øge fodereffektiviteten, sundheden og mælkeydelsen.

 

 

 

 

Projektleder

Torben Hvelplund, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring; Århus Universitet

 

Deltagere

DJF: Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring,

Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2007-2009

 

Finansiering

Dansk Kvæg / Mælkeafgiftsfonden

 

 

 

 

Resultater / Relaterede artikler

 

Sodahvede og glycerol, poster, september 2011

 

Sodahvede og glycerol som fodermiddel, dias til Fodringsdagen i Herning, 2011

 

Sodahvede og glycerol som fodermiddel, bilag til Fodringsdagen i Herning, 2011

 

Sodahvede og glycerol til malkekøer, Ny Kvægforskning, februar 2011

 

Fodring med by-pass stivelse, Ny Kvægforskning, august 2009

Poster 2008

 

Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål, august 2007 (pdf)

 

Glycerol – et interessant fodermiddel til kvæg, juli 2007