Alternative kraftfoderblandinger til kalve

 

April 2008

 

Et hold på 30 småkalve er nu ankommet til Kvægbrugets Forsøgscenter, og er indtil videre opstaldet i KFC’s nye karantænestald. De skal senere indgå i et forsøg med afprøvning af to alternative kraftfoderblandinger. Blandingerne forventes at være mere skånsomme for vommen end traditionelt kraftfoder, idet kornets findelingsgrad og stivelsens nedbrydelighed i vommen er lavere.

 

 

For at opnå god produktionsøkonomi i den specialiserede slagtekalve- og ungtyreproduktion fodres der næsten udelukkende med kraftfoderblandinger med meget højt stivelsesniveau. Et meget højt stivelsesniveau i disse blandinger bærer imidlertid en del af skylden for den høje frekvens af leverbylder og de akutte tilfælde af trommesyge med evt. dødsfald, som ses i slagtekalveproduktionen.

 

I tidligere forsøg på KFC har vi set, at et højere indhold af cellevægge og lavere indhold af stivelse i kraftfoderet ikke behøver at have negative effekter på tilvækst og slagtekvalitet, og det kan derfor være en måde at forbedre kalvenes vomsundhed på. Læs mere i Kvæginfo nr. 1390.

To alternative kraftfoderblandinger

Det overordnede formål med dette forsøg er at afprøve to endnu ikke færdigudviklede kraftfoderblandinger til slagtekalve. Egenskaberne i blandingernes korndel er blevet ændret til fordel for kalvenes vomsundhed. De to alternativer sammenlignes med et traditionelt pelleteret kraftfoder.

 

 

De tre forsøgsbehandlinger er:

-          Kontrolblandingen (NORM-KALV): er et traditionelt pelleteret kraftfoder bestående af fintformalede råvarer

 

-          Forsøgsbehandling 1 (GROV_KALV): er identisk med kontrolblandingen mht. råvaresammensætning, men findelingsgraden af kornet er ændret ved, at der indgår oprevet hvede og byg

 

-          Forsøgsbehandling 2 (SLOW-KALV): har en markant lavere vomnedbrydelighed af stivelsen (dvs. mere by-pass stivelse), fordi en stor del af hvede og byg er erstattet af milokorn og majs.

 

-           

 

Forsøget gennemføres med to blokke á 30 SDM tyrekalve, ca. 60 dyr i alt. Ved fravænning fordeles kalvene på tre hold á 10 kalve. Inden for hvert forsøgshold tilvænnes kalvene gradvist til den kommende forsøgsblanding.

Denne tilvænning foregår i 8-11 ugers alderen. Foderregistreringerne starter, når kalvene er 12 uger. Der undersøges effekter på:

 

·          Tilvækst, foderoptagelse og foderudnyttelse

·          Sundhed og sygdom

·          Slagtedyrenes renhed undervejs og ved levering

·          Slagtekvalitet og afregning

·          Stivelsens fordøjelighed på de tre forsøgsfodringer

·          Produktionsøkonomien

 

 

 Kalvene fodres med mælk indtil 8 ugers alderen. Først når de er 12 uger starter foderregistreringerne.

 

Undervejs planlægges der vomundersøgelser på et mindre antal vomfistulerede kalve for direkte at kunne studere de tre fodringers effekt på vommiljøet. Det vil formodentlig ske med 2 x 3 kalve i blok 2 og først løbe af stablen i august-oktober 2008.

 

Endelig er der planer om praksisafprøvning. Her satser vi på at få afprøvet den mest lovende af de to forsøgsblandinger mod kontrolblandingen i to store slagtekalvebesætninger fra sommer 2008 og frem.

 

Når kalvene vejer ca. 370-380 kg sendes de til slagtning med henblik på godkendelse til Dansk Kalv-konceptet.

 

Du kan læse mere om forsøget på projektets hjemmeside

 

Flere oplysninger:

 

Mogens Vestergaard

 

E-mail: mogens.vestergaard@agrsci.dk

Tlf: 8999 1507