Kvægbrugets Forsøgscenter


 

 

Billig fodring af slagtekalve

- konsekvenser for klimaaftryk, sundhed og økonomi

Projektets formål

- at fastlægge konsekvenserne af at anvende billig fodring af slagtekalve og ungtyre, baseret dels på hjemmeavlet foder og dels på alternative billige fodermidler, på dyrenes sundhed, produktivitet, slagtekvalitet, klimapåvirkning samt totaløkonomien.

 

Projektbeskrivelse

Projektet indeholder tre arbejdspakker:

  1. Målinger af metan-emissionen (+ foderoptag og tilvækst) fra tyrekalve, fodret med fire meget forskellige rationer, forventes at kunne beskrive variationen i klimabelastningen, således at de fleste relevante fodringers klimabelastning vil kunne estimeres ved interpolation mellem disse fire niveauer.

  2. Praksisafprøvning af billige og relevante fodringer i hver af de fire store slagtekalve/ungtyrebesætninger. I hver besætning afprøves der to fodringer, optimalt samtidigt. Der anvendes besætningens nuværende fodring samt en fodring der påtænkes anvendt i besætningen fremover. Foderomkostninger, sygdom/sundhed inkl. fredrag ved afregning, slagtekvalitet mm. måles/beregnes.

  3. Resultaterne fra A og B anvendes til at analysere betydningen af de forskellige fodringer, for totaløkonomi og det samlede klimaaftryk, herunder også klimabidraget fra foderproduktionen.


Udbytte af projektet

Effekten på kort sigt bliver dokumentation af forskellige fodringers betydning på væsentlige produktionsparametre til brug i markedsføring af den danske slagtekalve- og ungtyreproduktion på eksport- og hjemmemarked.

 

På det mellemlange sigt vil det betyde opretholdelse og udvidelse af den danske kødproduktion med arbejde for primær- og følgeerhverv. På langt sigt kan resultaterne anvendes til dokumentation af slagtekalve- og ungtyreproduktionen på en objektiv faglig måde mht. krav til dyreenheder (DE), klimapåvirkning og dyrevelfærd.

 

 

 

 

 

 

Projektleder

Mogens Vestergaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

 

Deltagere

Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab samt Danmarks kvægforskningscenter

 

Forsøgsfacilitet

DKC-Blichers Allé, Foulum

 

 

Periode

2014 - 2016

 

Finansiering

Kvægafgiftsfonden

 

 

 

 

 
Resultater / relaterede artikler      

 

Poster ved Åbent Landbrug 2015: Slagtekalve - metan og fodring

 

Høj andel af stivelse mindsker metanudledningen fra slagtekalve, marts 2015

 

Nyhedsomtale, september 2014

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk