Måling af ventilationsluftstrømme i kvægstalde

 

Online metoder til måling af luftstrømme og lufthastigheder fra naturligt ventilerede bygninger

 

 

 

Projektets formål

er at finde simple og nøjagtige online metoder til at beregne ventilationsluft-strømme og – hastigheder fra en naturligt ventileret bygning. Dette er meget afgørende for at kunne estimere udskillelsen af drivhusgasser fra kvægstalde korrekt. De tilgængelige metoder, der eksisterer i dag, har for store unøjagtigheder.

 

Projektbeskrivelse

Der indsamles luftmålinger på Kvægbrugets Forsøgscenter i to perioder af 2-3 ugers varighed i efteråret 2010.

 

Målingerne inkluderer indsamling af data for koncentrationer for ammoniak, metan, lattergas og CO2, men også data for lufthastigheder og luftfordelinger i bygningen samt vindforhold i relation til åbninger af bygningen.

 

De indsamlede data skal bruges til at estimere udskillelsen af drivhusgasser i kvægstalde. Endvidere skal de benyttes til validering af en model, som skal karakterisere den ventilerede bygnings rum-forhold under forskellige vindforhold, forskellige typer af vægge og tagrygsåbninger. Endelig skal data bruges til at give fundamental viden om, hvor de mest repræsentative positionsmålinger vil være for målinger af luftflow mht. at beregne lufthastigheder i ventilationsstrømmene og udskillelsen af drivhusgasser.

 

Målingerne foretages som en del af forskningsaktiviteterne i følgende to forskningsprojekter ved DJF:
- ”Lav emissions kvægstalde” (2008-2010) samt Ph.D. projektet ”Modellering og reducering af emission fra naturligt ventilerede kvægstalde (2009-2012).

 

Udbytte af projektet

Projektet forventes at udvikle realiserbare og korrekte tilnærmelser til on-line bestemmelse af udskillelsen af forskellige gasser fra naturligt ventilerede kvægstalde i fremtiden.

 

 

 

Projektleder

Guoqiang Zhang, DJF

E-mail: GuoQiang.Zhang@agrsci.dk

 

Tlf: 8743 1757

 

Deltagere

AgroTech,

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet og

Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2010-2011

 

Finansiering

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri;

Kvægafgiftsfonden; Mælkeafgiftsfonden; Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet samt EU og Fødevareministeriets Landdistriksprogram.

 

Resultater / Relaterede artikler

 

 

Måling af luftstrømme i kvægstalde, (poster, pdf), september 2011

Indsamling af luftmålinger på Kvægbrugets Forsøgscenter, november 2010