Miljø- og klimavenligt foder til kvier

 

Langtidseffekter af fodringsmæssige tiltag med henblik på at nedsætte udskillelsen af kvælstof og metan fra kvieopdræt

 

 

 

Projektets formål

- at anvise og dokumentere praktisk anvendelige fodringsstrategier til kvier, som kan reducere udskillelsen af metan og forbedre proteinudnyttelsen i forhold til nuværende praksis, uden at det går ud over den senere mælkeproduktion.

 

Projektbeskrivelse

Animalsk produktion har en del uønskede virkninger på miljøet, og en minimering af miljøeffekterne er afgørende for på langt sigt at kunne fastholde eller øge den animalske produktion i Danmark.

Projektet skal belyse langtidseffekterne af fodringsmæssige tiltag til reduktion af udskillelsen af N og metan fra kvieopdræt. For at tage hensyn til de samlede effekter, er det er vigtigt at måle på en række forhold, herunder tilvækst, fodereffektivitet, metanudskillelse, sundhed, og mælkeproduktion. Desuden kan dyrenes energi-, N- og P-udnyttelse modelleres.

 

I projektet gennemføres et opdrætningsforsøg med kvier på to proteinniveauer. Der sammenlignes to foderblandinger:

 

1. Den ene blanding ligner den, som anvendes mange steder i praksis. I denne blanding overforsynes kvierne med protein i forhold til de danske normer.

2. I den anden blanding er proteinindholdet sænket for dermed at reducere overskuddet af kvælstof. Desuden er der tilsat mere fedt i et forsøg på at begrænse dannelsen af metan.

 

 

Udbytte af projektet

Projektet forventes at kunne anvise praktisk anvendelige fodringsstrategier, der samtidigt med høj produktion og god sundhed kan forbedre dyrenes energiudnyttelse og reducere udskillelsen af kvælstof og metan med 10-15% hos kvierne.

 

 

 

 

 

Projektleder

Martin Tang Sørensen, Institut for Husdyrbiologi og – sundhed, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet

 

 

Deltagere

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU;
KU-LIFE og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2010-2015

 

Finansiering

Videncentret for Landbrug, Kvæg samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

 

 

Resultater / relaterede artikler

 

 

Miljøvenlige fodringsstrategier til kvier, juni 2015

 

Huldændring i goldperioden og fedttræning, januar 2014

Huldændring i goldperioden og fedttræning, PP-præsentation, januar 2014

 

Delprojektomtale:

 

Fedt kan mindske metanudskillelsen hos kvier, poster, september 2013

Effekter af kløvergræsensilage fra forår eller efterår
fodret sammen med fedttilskud fra rapsfrø, maj 2013

 

Proteinniveau til unge kvier. Bilag og dias fra Fodringsdagen i Herning, september 2012

 

Effekt af fedt på metanudskillelsen hos kvier, juni 2012

 

Fodring med raps- og hørfrø, juni 2011

 

Projektomtale, 2010

 

Måling af metanudskillelsen hos drøvtyggere 2010

 

Miljø- og klimavenligt foder til kvier – poster 2010 (pdf)