Raps- og hørfrø som fedtkilder

 

Marts 2009

 

I perioden fra 2008 til 2009 har DJF-forskere indledt en undersøgelse af, hvordan forskellige mængder af raps/hørfrø som fedtkilde påvirker køernes foderoptagelse, mælkeproduktion samt mælkens fedtsyresammensætning.

 

 

I et omfattende forskningsprojekt, som startede på Kvægbrugets Forsøgscenter i 2007, undersøges det, hvordan forskellige strategier for tildeling af næringsstoffer påvirker koens mælkeproduktion og sundhed samt mælkens kvalitet.

 

Det er tidligere undersøgt, hvordan to forskellige fedt-kilder, mættet fedt (ca. 80 % palmitinsyre) eller umættet fedt (rapsfrø/hørfrø), påvirkede køernes foderoptagelse, mælkeydelse og vægt. Resultatet heraf tydede på, at fedttildelingen lige efter kælvning havde en negativ effekt på mælkeydelsen og derfor bør undgås. Læs mere her.

 

 

Raps- og hørfrø kan øge mælkens indhold af umættet fedt

Tildeling af rapsfrø/hørfrø i foderet til malkekøer er dog fortsat interessant, idet det kan øge indholdet af den umættede fedtsyre, linolensyre, i mælken. I 2007-forsøget blev rapsfrø/hørfrø givet på ét niveau, og tildelingen startede umiddelbart efter kælvning. Dette rejser spørgsmålet om hvordan responset er på foderoptagelse, mælkeproduktion samt mælkens indhold af fedtsyrer, hvis rapsfrø/hørfrø gives i forskellige mængder i foderet og tildelingen først påbegyndes efter at laktationen er kommet godt i gang - i dette forsøg 5 uger efter kælvning.

 

 

 

 

Tre niveauer af raps- og hørfrø

I dette nye forsøg bliver der derfor givet fedt i foderet på tre niveauer udover fedtfri kontrol. (Midterniveauet i dette forsøg er ca. lig 2007 niveauet). Der indgår i alt ca. 100 køer af racerne SDM og Jersey. I de første 5 uger efter kælvning fodres alle køer med fedtfri ration (standardperiode). Efter 5 laktationsuge overgår køerne til de 4 laktationsbehandlinger (fedtfri ration samt 3 rationer med stigende rapsfrø/hørfrø andele). De 4 rationer Fedt 0, Fedt 1, Fedt 2 og Fedt 3 er vist i tabellen.

 

I 2008 forsøget blev der desuden givet en goldbehandling med fedt (rapsfrø/hørfrø). Dette følges op i nærværende forsøg med en behandling i goldperioden med rapsfrø som fedtkilde.

SDM og Jersey køer får forskellige
niveauer af af raps- og hørfrø som fedtkilder

 

 

Tabel laktationsfoder. Foderplaner malkekøer KFC 2009 - Rationssammensætning i % af tørstof

 

 

Alle rationer

Fedt_0

Fedt_1

Fedt_2

Fedt_3

Kløvergræsensilage

 

30,8

 

 

 

 

Majsensilage

 

31,9

 

 

 

 

Grovfoder i alt

 

62,8

 

 

 

 

Sojaskrå

 

7,8

 

 

 

 

Rapsskrå

 

5,1

 

 

 

 

Kraftfoder (robot)

 

13.0

 

 

 

 

Mineraler mm.

 

1.5

 

 

 

 

byg

 

 

10,0

6,6

3,3

0

Hørfrø

 

 

0

0,9

1,7

2,5

Rapsfrø

 

 

0

2,5

5,0

7,5

 

 

Flere oplysninger:

 

Martin Riis Weisbjerg

Tlf: 8999 1181

E-mail: Martin.Weisbjerg@agrsci.dk 

 

Birthe Damgaard

Tlf: 8999 1512

E-mail: BirtheM.Damgaard@agrsci.dk   

 

Mette Krogh Larsen

Tlf: 8999 1142

E-mail: Mette.Larsen@agrsci.dk