Mindre fosfor til køerne uden negative konsekvenser

 

Juni 2010

 

Der er nu god dokumentation for, at fosfortildelingen til malkekøer kan reduceres i forhold til den nuværende praksis uden negativ effekt på mælkeproduktionen, reproduktionen eller køernes sundhed.

 

 

 

Størstedelen af kroppens P-indhold findes i knoglerne, hvor forskellige calcium-fosfat-forbindelser udgør den bærende struktur. Køer har derudover et basalt og essentielt behov for P både til at opretholde foderoptagelse og – omsætning i mavetarmkanalen, samt til stort set alle basale livsfunktioner.Store sikkerhedsmarginer for fosfor

På den baggrund har der i mange år været fokus på at sikre malkekøer en rigelig forsyning med P. Begrænset viden om dyrenes eksakte behov for P samt om indhold og tilgængelighed af P i fodermidlerne har ført til, at der har været betydelige sikkerhedsmarginer i fosfortildelingen.

 

 

 

Fosfor-overskud udskilles med gødning og urin sammen med den utilgængelige del af foderets P-indhold. Den rigelige P-tilførsel i foderet har ført til et betydeligt P-indhold i gyllen, som igen har ført til en P-overforsyning på landbrugsjorden. Det øger risikoen for udvaskning af P til åer, søer og kystnære områder. Derfor har der nu i en årrække været fokus på at reducere udskillelsen af P fra køerne ved at tilpasse tildelingen efter behovet. Dette er betydeligt under det niveau på 0,42 % P i tørstof, som ifølge Normtal for gødning 2009 tildeles danske malkekøer. Fodringsnormen i Danmark for P til malkekøer er 3,8 g P/FE svarende til 0,35% i fodertørstof, hvilket er på niveau med anbefalingen i fx USA.

 

 

Effekt af reduceret fosfortildeling

En række forsøg viser, at negativt produktionsrespons på reduceret P-tildeling hos højtydende malkekøer typisk optræder, når der er omkring 0,30% P til 0,32% P eller derunder i fodertørstof. Med de nuværende 0,42 % P er der således et pænt potentiale for at reducere fosfortildelingen til malkekøer uden negativ effekt på mælkeproduktionen, reproduktionen eller køernes sundhed og knoglestyrke.

 

Tabellen viser en række scenarier for konsekvenserne af P-tildelingen på køernes udskillelse af P, samt for en begrænsning på tilførsel af P til 30 kg P /ha. Tabellen viser dels nu-situationen (”2010 praksis P”) og effekten af at reducere fosfortildelingen til den aktuelle norm (”2010 norm P”). Desuden er der opstillet scenarier for år 2020 med en øget mælkeydelse og foderudnyttelse og med P-tildeling reduceret til den nuværende norm (”2020 med 2010 P-norm”), samt med øget ydelse men uændret fodereffektivitet og P-tildeling i forhold til den nuværende praksis (”2020 med 2010 praksis P”).

 

 

 

Tabel:

Scenarier for konsekvenserne

af P-tildelingen på køernes udskillelse af P samt for en begrænsning på tilførsel af P.

Tabellen viser, at der med en tænkt begrænsning på tilførsel af P til 30 kg P/ha og uændret fodringspraksis for P bliver behov for et større areal pr ko om 10 år, mens en ændret fodrings-praksis med lavere P-tildeling kan give mulighed for en betydeligt større produktion pr ha.

 

 

 

 

 

Denne artikel har også været bragt i Ny Kvægforskning, juni 2010.

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

 

Flere oplysninger

 

Jakob Sehested, DJF

E-mail: Jakob.Sehested@agrsci.dk  

 

Peter Lund, DJF

E-mail: Peter.Lund@agrsci.dk

 

Liselotte Puggaard, DJF

E-mail: Liselotte.Puggaard@agrsci.dk