Malkekoen online – Forskningsresultater fra projektet BIOSENS

Oktober 2007

 

 

For 6 år siden påbegyndtes projektet BIOSENS ved det daværende Danmarks Jordbrugsforskning (nu det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet ved Århus Universitet) i Foulum. Formålet var at udvikle biologisk viden, som kan udnyttes i fuldautomatiske systemer til overvågning af sundhed, reproduktion og fodring hos malkekøer.

 

Første fase af projektet er nu afsluttet og i øjeblikket afprøves prototyper af produktet ”Herd Navigator” hos en række mælkeproducenter i Danmark, herunder en økologisk besætning. Produktet er en verdensnyhed, da der ikke andre steder er udviklet tilsvarende udstyr.

 

 

Stigende besætningsstørrelse og stigende ydelse hos køerne har sammen med øgede krav til kvaliteten af den rå mælk gjort, at der i stigende grad skal fokuseres tæt på den enkelte ko. Her er det ikke nok at støtte sig til den daglige manuelle overvågning og de månedlige data fra ydelseskontrollen. Der er et behov for daglige objektive oplysninger om ko og besætning, samt ikke mindst en kraftig filtrering af de mange data, så driftslederen ikke mister overblikket.

 

Daglige målinger på mælken fra den enkelte ko, foretaget i forbindelse med malkning, er derfor en oplagt mulighed. Herved opnår driftslederen at være on-line på den enkelte ko, og beslutningsstøttesystemet kan blive til et realtidssystem – nu baseres beslutninger ikke på ”gamle” data.

 

Med det nye system vil man dagligt kunne udpege køer der med høj sandsynlighed har mastitis, ketose eller reproduktionssygdomme.

 

 

Mange stoffer at måle på i mælken

Fordelen ved at foretage målinger på mælken er dels, at mælken indeholder mange relevante signalstoffer (se tabel 1), dels at mælken i princippet ”står til rådighed” flere gange i døgnet, når koen bliver malket. Hvis man kan måle på mælken mens den strømmer igennem malkeanlægget, har man mulighed for gentagne målinger. Fordelen ved gentagne målinger er, at man kan følge udviklingen i en given parameter over tid, og man undgår til dels risikoen for, at den enkelte måling er en fejlmåling.

 

Tilstand

Stoffer eller tilstande der kan måles på i mælken

Mastitis

Celletal

Ledningsevne

Enzymer fra celler der bliver nedbrudt

Elektrolytter, f.eks. natriumklorid

Akutfase-proteiner

Brunst og drægtighed

Progesteron

Ketose

Ketonstoffer

Fedt%

Energiforsyning

Ketonstoffer

Fedt%

Proteinforsyning

Urea

Protein%

Kendte parametre som kan måles under malkningen (realtids-data)

 

 

Anvendelse af de første resultater

Herd Navigator, som produktet kaldes, giver automatisk landmanden besked om køernes tilstand umiddelbart efter en malkning. Når den ønskede mælkeprøve er analyseret, sendes måleresultaterne til gårdens pc, hvor de behandles af de statistiske og biologiske modeller, som er udviklet hos DJF. Modellerne beregner risikoen for, at en ko er ved at bevæge sig væk fra en normaltilstand eller er i brunst. Modellerne kan beregne risikoen for mastitis (yverbetændelse), ketose (en alvorlig stofskiftesygdom), proteinmangel eller –overskud samt reproduktionssygdomme (cyster i æggestokkene, brunstmangel m.v.) og brunst, dvs. hvornår koen skal insemineres.

 

 

Sådan ser opbygningen af Herd Navigator ud. Mælken udtages automatisk på malkepladsen og sendes via et transportsystem til analyseinstrumentet, hvorfra måledata sendes til gårdens computer. Her behandles data i de biometriske modeller, udviklet hos BIOSENS.

 

 

Fordelen ved systemet er, at det kan forudsige disse tilstande, før landmanden selv ser synlige tegn. Dermed kan der sættes ind med sygdomsforebyggelse flere dage, før koen bliver alvorligt syg. Herved kan dyrene spares for lidelser, og landmanden kan spare penge, fordi sygdommene behandles, før der sker produktionstab. Endvidere kan der spares antibiotika til sygdomsbehandling, fordi sygdomstilfældene behandles, mens de endnu er milde. Systemet vil dermed øge produktiviteten, øge landmandens konkurrenceevne og øge køernes velfærd.

 

 

 

Større besætninger kræver større overblik. Et system til overvågning af sundhed, reproduktion og produktion ’Herd Navigator’ er på vej.

 

 

Hvor er vi i dag?

Det var Udviklingsselskabet Lattec I/S, et interessentskab mellem Foss Analytical A/S og DeLaval International AB som i 2001 besluttede at udvikle et system til overvågning af sundhed, reproduktion og produktion hos malkekøer, og som var med til at oprette og finansiere BIOSENS-projektet. Derefter påbegyndte de projektet BIOSENS i samarbejde med det daværende Danmarks Jordbrugsforskning og Kvægbrugets Forsøgscenter. For øjeblikket afprøves prototyper af produktet hos en række mælkeproducenter i Danmark, herunder en økologisk besætning. Produktet er en verdensnyhed, da der ikke andre steder er udviklet udstyr som svarer til Herd Navigator. Produktet vil blive frigivet til salg, når systemet er fuldt udviklet. Dette forventes at ske omkring årsskiftet 2007/8.

 

Resultaterne fra BIOSENS-projektet har været så lovende, at forskningskonsortiets partnere besluttede at fortsætte projektet frem til 2011 for at udvikle flere måleparametre, herunder også parametre for mælkens forarbejdningsmæssige kvalitet. Projektet støttes af Fødevareministeriets Innovationslov.

Læs tidligere omtale af projektet her.

Se poster om projektet (PDF)

 Flere oplysninger:

 

Jens Yde Blom

Biosens, Agro Business Park, Foulum

E-mail: biosens@agropark.dk