Udvikling af overvågningsteknologi - projektstatus

 

Juni 2010

 

Ved Kvægbrugets Forsøgscenter arbejder man i øjeblikket på at udvikle nye værktøjer, som kan ”sladre” om køernes fysiologiske tilstand, sundhed og velfærd og samtidig give landmanden et godt beslutningsgrundlag at arbejde ud fra.

 

Der er behov for at udvikle nye værktøjer til at lette overvågningen af det stadigt stigende antal dyr i malkekvægsbesætningerne. Derfor bliver der, i forskningsprojektet ”ILSORM”, arbejdet på at udvikle nye værktøjer i form af sensorer samt biomarkører, som kan ”sladre” om køernes fysiologiske status, sundhed og velfærd. Endvidere arbejdes der på at kunne integrere de mange informationsdata til teknologisk udstyr, som kan give landmanden et solidt beslutningsgrundlag at arbejde ud fra.


Forskningsprojektet ”ILSORM” er et projekt, der støttes af Højteknologifonden. Projektet gennemføres ved samarbejde mellem Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet, Lattec I/S og Kvægbrugets Forsøgscenter. Flere dyreforsøg gennemføres ved Kvægbrugets Forsøgscenter.

 


Udvikling af sensor-teknologi

Under ILSORMs delprojekt 1 med titlen ”Udvikling af sensor teknologier til in-line screening og on-farm registreringer” arbejdes med integrering af Herd Navigator systemet med DeLavals automatiske malkesystem (robotmalkning).

På KFC begyndte man i efteråret 2009 at udnytte data informationer fra Herd Navigator i den daglige drift af KFC. For at finde køer i brunst anvendes målinger af progesteronindholdet i mælk sammen med målinger af koens aktivitet. Alarmer for mastitis er baseret på målinger af enzymet LDH i mælk, celletal i mælk og ledningsevnen i mælk. Derudover arbejdes der med at anvende urea-indholdet i mælk til at beskrive sammenhænge mellem fodringsstrategi og effekten af mælkeproduktion på miljøet.

 

 

Herd Navigator udstyr på KFC

Nye biomarkører

Under ILSORMs delprojekt 2 med titlen ”Identifikation af nye biomarkører for fysiologisk ubalance med avanceret bioteknology” blev der i efteråret 2008 gennemført et projekt på KFC, hvor køerne i fire dage blev fodret med foder med et stort halmindhold (off-feed). Hele projektet varede tre uger. Før, under og efter perioden med halmfodring blev der indsamlet blod-, lever- og mælkeprøver til videre analyse.

Alle indsamlede prøver er analyseret for klinisk-kemiske variable for at beskrive graden af ubalance i næringsstofomsætningen, som køerne kommer i ved den ekstreme fodring. På udvalgte prøver af blod og mælk er der udført detaljerede analyser af indholdet af proteiner. Analysearbejdet er ikke helt afsluttet, og der arbejdes intenst på behandling af de indsamlede resultater for at finde parametre, der kan være potentielle indikatorer på ubalance i næringsstofomsætningen hos køer. Læs mere…

 

 

Arkivfoto

 

Integration af nye teknologier

Under ILSORMs delprojekt 3 med titlen ”Integration af in-line overvågningsteknologier on-farm” beskæftiger vi os med at integrere flere sensorteknologier på KFC. Målet er at kombinere flere teknologier for derved at opnå bedre og ikke mindst automatiseret indsigt i køernes helbredstilstand. Dette foregår i tæt samarbejde med delprojekt 4.

 

På KFC vejes køernes automatisk og ved høj frekvens ved hver malkning. Vi har udarbejdet metoder til dels at frafiltrere fejlbehæftet vejedata, dels til at estimere koens vægt ved endt malkning, dels til at udlede mål for adfærdsmæssige fænomener, såsom antal spark og rastløshed. Vægt ved endt malkning arbejder vi lige nu på at kombinere med huldscore for at få et mål for koens energibalance. Huldscoring vil sandsynligvis blive fuldautomatiseret indenfor en nær fremtid.  Dermed får landmanden et godt værktøj til automatiseret bestemmelse af individuel energibalance. Antal spark og målet for rastløshed påtænker vi at kombinere med andre mål fra f.eks. aktivitetessensorer for, ad den vej, at udlede en automatisk halthedsindikator.

 

Platformvægt under pladerne i AMS’en…

 

 

Udtagning af mælkeprøver til analyse…

 

Udvikling af beslutningsværktøjer

Under ILSORMs delprojekt 4 med titlen ”Udvikling af beslutningsværktøjer baseret på evaluering af risiko og avanceret informations- og kommunikations-teknologi” arbejdes der på forbedring af muligheder for at identificere køer med mastitis på baggrund af indholdet af LDH, ledningsevne og celletal i mælk samt mælkeydelsen. Dette arbejde skal indgå i den fortsatte udvikling af Herd Navigator. Projektet løber frem til 2011.


Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

Yderligere oplysninger

 

 

Birthe Marie Damgaard

E-mail: BirtheM.Damgaard@remove-this.agrsci.dk

 

 Tlf: 8999 1512