Køers hviletid kan nu måles nøjagtigt

August 2007

 

En ny type sensor til registrering af køers liggetid er blevet valideret ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF). Sensortypen, som bl.a. er afprøvet på KFC, har vist sig at måle med stor nøjagtighed. Sensoren har været anvendt i en række besætninger og resultaterne peger på, at alt for mange køer hviler for lidt.

 

For lidt hvile kan give køerne stress

Køer prioriterer hvileadfærd meget højt. En række undersøgelser tyder på, at en liggetid på under ti timer i døgnet kan medføre betydelige stressreaktioner, f.eks. unormal adfærd og en lavere væksthormonkoncentration. Det helt nøjagtige behov for liggetid kendes ikke, men hos malkekøer, som kun havde 15 eller 12 timer i døgnet til rådighed til både at æde og ligge, faldt både foderoptagelse og ydelse i forhold til køer, som havde adgang til foder og hvileareal 23 timer per døgn.

 

 

En liggetid på under 10 timer kan føre til betydelige stressreaktioner hos køerne

 

 

Ny type sensor måler liggeadfærd med stor præcision

Ved hjælp af en ny type sensorer (IceTags udviklet af IceRobotics) er det nu muligt i større omfang at registrere liggeadfærd og aktivitet hos malkekøer. Ved DJF har vi undersøgt, hvor nøjagtigt den nye sensor registrerer om koen står op eller ligger ned.

 

Valideringen foregik ved at sammenligne automatiske adfærdsregistreringer med registreringer af adfærd bestemt dels ved direkte observationer af køer i løsdrift og dels ved videooptagelser af køer i bindestald.

 

Resultaterne af undersøgelsen viste, at sensoren med meget stor nøjagtighed registrerer, om koen står op eller ligger ned.

 

 

Sensorerne på koens ben registrerer meget præcist om koen står op eller ligger ned ->

 

Mange køer hviler for lidt

Den nye sensor er anvendt til måling af liggeadfærd i 20 forskellige besætninger, alle løsdrift med sengebåse. Der er indsamlet data fra i alt 453 køer. Køerne, der indgik i undersøgelsen, var primært første og anden kalvs køer omkring 6-12 uger efter kælvning. Der blev opsamlet data over tre til fire døgn for hver ko. De første resultater viser, at mange køer har en meget kort liggetid. I over halvdelen af besætningerne var den gennemsnitlige liggetid under 10 timer i døgnet, og ca. halvdelen af alle køerne lå ned i mindre end 10 timer per døgn (figur).

 

      Figur. Gennemsnitlig liggetid, timer/døgn i 20 forskellige besætninger for udvalgte køer i besætningen.

 

 

Behov for fokus på hvileadfærd

Resultaterne tyder derfor på, at der er behov for øget fokus på faktorer, der hæmmer køers hvileadfærd. Lang ventetid på opsamlingsarealet før malkning og høj belægningsgrad i stalden er typiske tidsrøvere.

 

Den nye sensor vil i løbet af de næste år blive anvendt i en række projekter vedrørende halthed hos malkekøer. Der vil blandt andet være fokus på, om sensoren kan anvendes til tidlig identifikation af halte køer.

 

 

 

 

Se indslag fra TV-avisen på DR d. 3. september 2007 kl. 18.30:

Danske malkekøer skal overvåges elektronisk

 

 

Yderligere oplysninger:

 

Lene Munksgaard

Tlf: 89 99 13 12

E-mail: Lene.Munksgaard@agrsci.dk