Flere besøg i malkerobotten med mere kraftfoder

 

April 2008

 

Køer går gerne oftere i malkerobotten, hvis der er noget at hente. Tildeling af større mængder kraftfoder i malkerobotten øger nemlig antallet af besøg, især i kombination med lavt energiindhold i grundfoderet. Det viser nye resultater fra Kvægbrugets Forsøgscenter.

 

 

Automatisk malkning er baseret på, at køerne frivilligt opsøger malkerobotten for at blive malket. Derfor er det almindeligt at tildele kraftfoder i malkerobotten som ”lokkemiddel”.

 

Formålet med dette forsøg var at undersøge, hvordan kraftfodertilbuddet i malkerobotten påvirkede antallet af besøg i malkerobotten samt andre mål i produktion på forskellige laktationsstadier.

 

Desuden blev det undersøgt, hvorvidt kraftfodertilbuddet vekselvirkede med energiniveauet i ædelystfoderet.

 

 

Køerne er til at lokke med øget kraftfodertilbud…

 

Energikoncentration og kraftfodertilbud

Forsøget blev udført på Kvægbrugets Forsøgscenter i perioden fra oktober 2005 til maj 2006. Køer og kvier af racerne RDM, SDM og Jersey blev indsat i forsøget ved kælvning og sat på grundbehandlinger, som angivet i Tabel 1. I alt indgik der 87 dyr i opgørelsen.

 

 Tabel 1. De fire grundbehandlinger i kraftfoderstrategi forsøget

Grundbehandling

H3

M3

M6

L6

 

Energikoncentration

i grundfoder

Høj

Middel

Middel

Lav

 

Kraftfodertilbud i

AMS’en (kg/dag)

3

3

6

6

 

 

De fire grundbehandlinger blev 2 ½ måned efter kælvning opdelt i to undergrupper, som hver på skift fik en måned med øget kraftfodertilbud (+ 2 kg/dag), Figur 1. På denne måde blev betydningen af øget kraftfodertildeling undersøgt på to tider i laktationen (2½-3½ mdr. og 3½-4½ mdr.).

 

Figur 1. Skematisk fremstilling af underopdelingen af de 4 grundbehandlinger

 

 

 

Effekten af de fire grundbehandlinger på foderoptagelse, mælkeydelse og besøgsfrekvens i malkerobotten fremgår af tabel 2.

 

 

Effekt på mælkeydelse

Mælkeydelsen i kg EKM var højest for H3 i overensstemmelse med, at køerne på denne behandling havde den højeste optagelse af FE. Grundfoderoptagelsen var nogenlunde ens for M3 og M6, på trods af, at M6 resulterede i en øget kraftfoderoptagelse på 1,2 kg, og M6 resulterede derfor i en højere EKM ydelse (1,6 kg) end M3. L6 resulterede i en forbavsende høj EKM ydelse, på niveau med M behandlingerne.

 

 

 

Grundbehandling

H3

M3

M6

L6

Energikoncentration i grundfoder

Høj

Middel

Middel

 

Lav

 

Kraftfodertilbud i AME’en (kg/dag)

3

3

6

6

Kraftfoder optaget (kg/dag)

2,3

2,3

3,4

4,4

Kraftfoder levnet (kg/dag)

0,2

0,2

0,5

0,3

Mælkeydelse (kg EKM)

34,9

30,2

31,8

31,4

Antal malkninger (pr. dag)

2,66

2,52

2,64

3,13

Antal besøg uden malkninger (pr. dag)

0,91

0,57

1,30

2,44

Tabel 2. Effekt af grundbehandlinger i tidlig laktation (20-70 dage efter kælvning)

 

Lav energi og meget kraftfoder gav flest besøg

Forsøget viste, at lav energikoncentration i grundfoderet og en høj tildeling af kraftfoder i robotten gav de fleste besøg i robotten. Ved et middel niveau af energi i grundfoderrationen gav den ekstra tildeling af kraftfoder flere besøg i robotten men ikke flere malkninger.

 

Erfaringerne fra forsøget understreger også, at man i systemer med kraftfoderautomater, nok især med malkerobotter, skal være opmærksom på, at evt. øget kraftfodertilbud ikke betyder, at alle køer optager det. Dermed er der risiko for, at andre køer, end de tiltænkte, optager det tilbudte kraftfoder.

 

Du kan læse forsøgsbeskrivelsen her og mere om forsøgsresultaterne her (Uddrag fra Intern Rapport, Temamødet d. 10. april - PDF).

 

Flere oplysninger:

 

Martin R. Weisbjerg, DJF

Tlf: 8999 1181

E-mail: Martin.Weisbjerg@agrsci.dk