Genetiske strategier for robuste malkekøer

 

20. oktober 2002

Projektets hovedformål er at skabe et grundlag for videreudvikling af avlsindekserne for malkekøer under samtidig hensyntagen til deres robusthed og mælkeydelse. Forskellige traditionelle og nye tekniske og fysiologiske mål, som bl.a. karakteriseres og indsamles gennem de øvrige projekter i Rosa, vedrørende malkekoens produktion, energistatus og mobiliseringevne og frugtbarhed i den tidlige laktation skal danne det eksperimentelle grundlag i projektet.

Projektet består af følgende 3 delprojekter:

 

At karakterisere og indsamle data vedrørende de forskellige mål for køernes produktion, energistatus m.v.

Dernæst at foretage kvantitative genetiske analyser af de indsamlede data med henblik på at belyse og sammenligne variationen i nye og traditionelle mål.

At foretage analyser af de fænotypiske og genetiske sammenhænge mellem målene for produktion og energistatus og de nye mål for frugtbarhed.

På baggrund af projektet forventes det at blive muligt at udforme et "robustheds-indeks", som kan anvendes ved fremtidig revision af S-indekset, således at køernes robusthed fremmes.

Resultater/relaterede artikler:

 

Højtydende køer vil malkes ofte, 2010

Aktivitetsdata kan bruges til selektion for tidlig brunst efter kælvning, 2006

Genetiske linier på KFC, 2006

 

 

 


Projektansvarlig: Seniorforsker
Peter Løvendahl, Afd. for Husdyravl og Genetik.

Email: Peter.Lovendahl@agrsci.dk