Produktion af Dansk Kalv med anvendelse af grovfoder

 

December 2004

 

Produktion af slagtekalve på kontrakt til Dansk Kalv konceptet stiller store krav til kalvenes tilvækst for at opnå tilstrækkelig slagtevægt og klassificering. For at opnå høj tilvækst fodres ofte med store mængder af koncentreret kraftfoder, hvilket kan have negativ effekt på kalvenes sundhed og velfærd. Fodring med meget kraftfoder øger risikoen for leverbylder, hvilket kan give denne produktion et dårligt image. Derfor er der i et nyt forsøg på KFC fokus på at fodre slagtekalve med mere grovfoder for at sikre kalvenes sundhed og velfærd samtidig med god tilvækst og klassificering.

 

Krav til slagtekalveproduktionen

Ved levering af kalve på kontrakt til f.eks. Danish Crown eller Dansk Supermarked, stilles en række krav. Kalvene skal blandt andet opnå 160-200 kg slagtet vægt og en klassificering for form på mindst 4, mens slagtealderen højst må være 10 mdr. Derudover skal kalvene veje 185 kg slagtet vægt for at opnå handyrpræmie. Dette vægtkrav og kravet til klassificering nødvendiggør en høj tilvækst hos kalvene, da der er en tæt positiv sammenhæng mellem tilvækst og klassificering. Det er altså afgørende for slagtekalveproducenten at opdrætte kalvene under betingelser, der muliggør en meget høj tilvækst, hvilket i praksis betyder fodring med næsten udelukkende kraftfoder. På den anden side ønsker hverken producent eller samfund, at det går ud over kalvenes sundhed og dermed deres velfærd. De seneste års fokus på leverbyldeproblematikken har desværre vist, at den meget intensive produktionsform i visse tilfælde ikke er etisk forsvarlig set fra samfundets side. Dansk kvægbrug bør derfor være på forkant og sikre, at dets image kan leve op til forbrugernes krav og holdninger.

 

Kalve er drøvtyggere

Ud fra en sundhedsmæssig vinkel bør kalvene fodres mere i overensstemmelse med, at de er drøvtyggere. Det er derfor en helt central opgave at finde en foderration, der indeholder et strukturfodermiddel af en sådan art og mængde, at kalven sikres et sundt og stabilt vommiljø, mens tilvæksten stadig er høj. Det skal samtidig være en fodring, der vil kunne praktiseres i slagtekalvebesætningerne.

 

Forsøget på KFC

Projektet indeholder forsøg med 72 slagtekalve på KFC med brug af henholdsvis grønhø og majsensilage overfor en traditionel ration bestående af kraftfoder og byghalm. Forsøget skal vise, om det er muligt at opnå høj produktionseffektivitet (tilvækst og klassificering) og god produktionsøkonomi med anvendelse af en vis andel grovfoder.

 

Demonstrationer i praksis

Projektet indeholder desuden en direkte kobling mellem forsøg på KFC og demonstrationer i praksis af, at de samme ting kan gennemføres der. Demonstrationerne skal foregå i 4 slagtekalvebesætninger.

 

Forsøgsplanen

 

Forsøgsopstillingen

 

Poster fra Åbent Hus 2005

 

Flere oplysninger:

Irene Fisker, Dansk Kvæg, irf@landscentret.dk

Mogens Vestergaard, DJF Mogens.Vestergaard@agrsci.dk

Christian Børsting, KFC, Christian.Borsting@agrsci.dk

 

Der vil i forsøget være fokus på foderrationer, der kan blive et alternativ til den traditionelle fodring af slagtekalve

 

*