Margit Bak Jensen

Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd

Danmarks JordbrugsForskning

Lok 1325                                                                                                                   

12-08-2003

 

Transponderstyrede mælkefodringsautomater til kalve

Virkning af alder ved indsætning

Forsøg på KFC 2003

Fors. Nr.

 

Indledning og baggrund

Når automatisk mælkefodring anvendes i mælkekvægbesætninger er der stor forskel mellem besætninger på hvornår kalve indsættes i gruppen. Alder ved indsætning kan variere fra 2 til 21 dages alder (Beckman, 1993; Søfteland, 1999). En lav alder ved indsætning  kan bevirke at kalven har svært ved at lære at bruge automaten. Specielt ved en høj belægning af automaten, hvor nye kalve havde svært ved at klare sig i konkurrencen om adgang til automaten (Maatje og Verheoff, 1991) og hvor de mindste og svageste kalve oftest besøgte automaten efter at andre kalve havde drukket deres ration (Kotenbeutel og Krocker, 1992).

 

De første par dage efter indsættelse i gruppen ligger kalvene ofte alene i hvileperioderne (Søfteland, 1999), hvorefter de begynder at ligge sammen med de ældre kalve i gruppen. Muligvis integreres kalvene hurtigere i gruppen hvis de er lidt ældre ved indsættelse.

 

Ved brug af transponderstyrede mælkefodringsautomater får kalvene typisk tildelt deres ration fordelt på 4-8 portioner. Resultaterne fra forsøg gennemført på KFC i 2002, viser at tildeling af en daglig mælkeration på 6,4 l fordelt på 4 portioner frem for 8 portioner reducerede tiden brugt på forgæves besøg med ca. 5 minutter per døgn per kalv. Med 24 kalve per automat betyder det at automaten er tilgængelig i 2 timer mere per døgn og en fordeling af mælkeration på 4 måltider frem for 8 giver altså en mere hensigtsmæssig brug af automaten.

 

Umiddelbart efter indsættelse i gruppen, når kalven skal lære at bruge mælkeautomaten, kan det imidlertid være hensigtsmæssigt at fordele mælken på mange små portioner. Under naturlige forhold er antallet af diegivninger højst de første par uger, hvor koen giver die til kalven 5-9 gange i døgnet. Diegivninger falder derefter til 3-5 gange i døgnet (Wagnon, 1963; Nicol and Sharafeldin, 1975; Day et al., 1987). Med udgangspunkt i den naturlige adfærd vil det derfor være oplagt at starte med mange mælkemåltider og derefter reducere antallet af dem. Hvis mælken fordeles på mange små portioner i starten kan det desuden have en fordel i form af en bedre indlæring fordi kalven på denne måde oplever en større succes rate ved besøg i automaten. 

 

 

Formål

Formålet med forsøget er at undersøge virkningen af alder ved introduktion, samt et øget antal måltider den første uge efter introduktion, i grupper af kalve fodret med transponderstyrede mælkefodringsautomater. Virkningen af de to faktorer på kalvenes mælkeoptagelse, brug af automaten og social adfærd, samt behov for hjælp til at lære at bruge automaten de første uger efter indsættelse, undersøges.

 

Metode

Kalvene tages fra koen ved fødsel og opstaldes i kalvehytter. Her fodres kalvene med råmælk de første 4 dage, hvorefter de gradvis går over på mælkeerstatning på 5. dagen (bilag 1). Kalvene indsættes i fællesboksene ved 6 dages alder eller ved 14 dages alder.

 

Forsøget gennemføres som et 2 x 2 faktor forsøg. Den ene faktor er alder ved introduktion, 6 dage eller 14 dage og den anden er antal måltider den første uge efter introduktion

 

Kalve af stor race tildeles 6,4 liter dagligt. Jersey kalve tildeles 80 % af dette, dvs. 5,2 liter dagligt. Halvdelen af kalvene tildeles indledningsvis deres ration i 8 daglige rationer. Efter en uge i gruppen tildeles mælken i 4 portioner pr. dag. Den anden halvdel af kalvene tildeles mælkerationen i 4 måltider gennem hele perioden  (Tabel 1a og 1b). Indenfor hver 12 timers periode er minimum interval mellem portioner 30 minutter, men kalve kan opsummere portioner over 12 timer.

 

Alle kalve er i gruppen i 42 dage uanset alder ved indsættelse. Kalvene tildeles mælkeerstatning med 60 % skummetmælk (bilag 2) ved hjælp af  transponderstyrede mælkefodringsautomater og kraftfoder (bilag 3) ad libitum i trug. Hver boks har én mælkestation.

 

 

Tabel 1a.

Alder 6 dage ved indsættelse. Mælke tildeling per halvdøgn, stor race

(dagen henfører til kalvens alder)

Intro-program

Plus intro

Minus intro

Gruppe

 

 

6.-12. dagen

3,2 / 4 port

3,2 / 2 port

13.  – 40. dagen

3,2 / 2 port

41. dagen

2,8 / 2 port

42. dagen

2,4 / 2 port

43. dagen

2,0 / 2 port

44.dagen

1,6 / 2 port

45. dagen

1,2 / 2 port

46. dagen

0,8 / 2 port

47. dagen

0,4 / 1 port

48. dagen

0

 

 

Alder 14 dage ved indsættelse. Mælke tildeling per halvdøgn, stor race

(dagen henfører til kalvens alder)

Intro-program

Plus intro

Minus intro

Gruppe

 

 

14.-20. dagen

3,2 / 4 port

3,2 / 2 port

21.  – 48. dagen

3,2 / 2 port

49. dagen

2,8 / 2 port

50. dagen

2,4 / 2 port

51. dagen

2,0 / 2 port

52.dagen

1,6 / 2 port

53. dagen

1,2 / 2 port

54. dagen

0,8 / 2 port

55. dagen

0,4 / 1 port

56. dagen

0

 

 

 

Tabel 1b.

Alder 6 dage ved indsættelse Mælke tildeling per halvdøgn, Jersey

(dagen henfører til dag efter indsættelse i gruppen)

Intro-program

Plus intro

Minus intro

Gruppe

 

 

6.-12. dagen

2,6 / 4 port

2,6 / 2 port

13. – 40. dagen

2,4/ 2 port

41. dagen

2,2 / 2 port

42. dagen

2,0 / 2 port

43. dagen

1,8 / 2 port

44.dagen

1,6 / 2 port

45. dagen

1,2 / 2 port

46 dagen

0,8 / 2 port

47 dagen

0,4 / 1 port

48 dagen

0

 

Alder 6 dage ved indsættelse Mælke tildeling per halvdøgn, Jersey

(dagen henfører til dag efter indsættelse i gruppen)

Intro-program

Plus intro

Minus intro

Gruppe

 

 

14. – 20. dagen

2,6 / 4 port

2,6 / 2 port

21. – 48. dagen

2,4/ 2 port

49. dagen

2,2 / 2 port

50. dagen

2,0 / 2 port

51. dagen

1,8 / 2 port

52.dagen

1,6 / 2 port

53. dagen

1,2 / 2 port

54 dagen

0,8 / 2 port

55 dagen

0,4 / 1 port

56 dagen

0


 

Kalvene tildeles hø af god kvalitet ad libitum af hække.

 

I hver af to parallelle dynamiske grupper allokeres kalvene på hver af de 4 behandlinger: (1) 6 dage ved indsættelse med intro-program (2) 14 dage ved indsættelse med introprogram (3) 6 dage ved indsættelse uden intro-program (4) 14 dage ved indsættelse uden intro-program. Kalvene fordeles på  behandling under hensyntagen til alder, køn og race. Behandling og indsættelsesdato for nye kalve fastlægges på faste ugedage, mandag og fredag. Den fastsatte indsættelsesdag kan ikke afviges.

 

Vejning

Ved fødsel indføres data for kalvene i bilag 4. Kalvene vejes ved fødsel, dobbelt vægt ved indsættelse i gruppen, og dobbelt vægt på dagen efter fravænning fra mælk. Desuden vejes kalvene hver 14. dag på en fast ugedag jf. manual.

 

Hjælp til at lære brug af automaten ydes efter følgende princip. Hvis en kalv ikke har drukket hele sin ration i den forrige periode og har ret til mælk i indeværende periode, så hjælpes den til at drikke mælk.

 

Registreringer

Kalvenes brug af automaten, samt optagelse af mælk registreres automatisk over hele perioden. Derudover registreres kalvens behov for hjælp til at lære brug af automaten manuelt (Bilag 5). Vha. video registreres kalvenes integration i gruppen (nærmeste nabo når ligger ned), fortrængninger fra automat, samt forekomsten af unormal sutteadfærd rettet mod andre kalve.

 

Data analyseres dels som respons på indsættelse, som udviklingsforløb siden indsættelse, samt ved sammenligninger ved samme alder. 

 

Udmugning sker hver 6 uge på fastsatte datoer (bilag 6).

 

 

 

Referencer

Beckman, S., 1993. Transponderstyrda kalvammor -en intervjuundersökning om erfarenheter vid uppfödning av kalvar. Examensarbete nr 54. Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management. 40 pp.

 

Day, M.L., Imakawa, K., Clutter, A.C., Wolfe, P.L., Zalesky, D.D., Nielsen, M.K. and Kinder, J.E., 1987. Suckling behavior of calves with dams varying in milk production. J. Anim. Sci., 65, 1207-1212.

 

Kotenbeutel, J., Krocker, M., 1992. Kälberaufzucht an Tränkenautomaten in einem grossen Milchviehbetrieb. KTBL-Schrift 352, 100-108.

 

Nicol, A.M.and Sharafeldin, M.A., 1975. Observations on the behaviour of single-suckled calves from birth to 120 days. Proc. of the New Zealand Society of Anim. Prod. 35, 221-230.

 

Lundin, K., 1999. ”Kalvens behandling tiden närmast efter råmölksperioden. Indflytande på tilväxt, foderförbrukning, hälsa och välbefinnande” Hovedopgave ved Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole. 118 pp.

 

Maatje, K, Verheoff, J. 1991. Automated feeding of milk and health controll of group housed veal calves. In Metz, J.H.M., Groenstein, C.M. (Eds.), New trends in veal calf production. EAAP Pno. 52. 71-75.

 

Søfteland, T., 1999. Hvordan påvirkes unge kalve når de bliver introdusert in en dynamisk gruppe? (How do young calves react when they are introduced into a dynamic group?) Hovedfagsoppgave ved Norges landbrukshøgskole, Ås Institutt for tekniske fag. 67pp.

 

Wagnon, K.A., 1963. Behaviour of beef cows on a California range. Calif. Agric. Exp. Stn., Bull. 799, 5-57.