Næringsstofstrategi med fokus på mælkefedt og sunde køer 

 

Udvikling af højkvalitetsmælketyper med forbedret smag og holdbarhed

 

 

 

Projektets formål

Målet med projektet er at skabe grundlag for introduktion af nye, sunde og velsmagende mælkeprodukter.

 

 

Baggrund for projektet

Der er gennem de seneste år introduceret enkelte nye mælketyper, der kan afsættes til merpris. Dansk produktion af drikkemælk er under et stigende pres fra udenlandske produktioner og en stadig større andel af den mælk som forbrugerne køber udgøres af discountprodukter.

 

Fodring med græsmarksbaserede fodermidler kan være med til at skabe nye, sunde og unikke mælkeprodukter. Det er ønskeligt at øge mængden af n-3 fedtsyrer i mælk gennem fodring med græs eller græsmarks baserede fodermidler. Et problem ved anvendelse af afgræsning og fodring med ensilage baseret på græs og bælgplanter er, at mælken bliver mere umættet end ved fodring med majsensilage, hvilket får mælken til lettere at oxidere.

 

 

Udbytte af projektet

Resultater fra nærværende projekt vil skabe ny viden om sammenhænge mellem fodring og race, og hvorledes dette påvirker mælkens sammensætning og smag. Disse resultater kan skabe baggrund for udvikling af nye fodringsstrategier, der kan sikre produktion af højkvalitetsmælk.

 

Koblingen mellem fodringsforsøg /mælkeproduktion og forbrugerpræference studier er ny og vil give os viden om forbrugernes holdning til nye mælketyper baseret på græsmarksprodukter.

 

For mejerier og dansk kvægbrug vil projektets resultater blive udnyttet til kontraktproduktion af mælk baseret på specifikke fodringsstrategier og det innovative i projektet omfatter således hele kæden fra fodring til forarbejdning.

 

 

Projektleder

Jacob Holm Nielsen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Afdeling for Råvarekvalitet, Århus Universitet

 

Deltagere

DJF ved: Institut for Råvarekvalitet, Århus Universitet

 

Arla Foods Amba og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2006-2009

 

Finansiering

Innovationsloven

Dansk Kvæg

DJF

 

 

Status 2007-2008

 

Resultater / Relaterede artikler

Smagstest af forskellige mælketyper, januar 2010

 

Afgræsning og bælgplanter bevarer mælkens smag, Ny Kvægforskning, aug 2009

 

Linolensyre og fruktan i græsmarksafgrøder, Ny Kvægforskning, august 2009

Status i næringsstofstrategiforsøget: Mælketyper og -kvalitet for 2007-2008

 

Tværfagligt projekt med fokus på mælkefedt og sunde køer, 2007